ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Сучасні рівні технічної діяльності

Відрізняючи ознаки предметів, процесів, рішень задач, ідей або творів мистецтва, які прийнято називати творчими, – це новизна, унікальність, корисність або естетична цінність. За цими ознаками до творчих відноситься дуже багато рішень, які суттєво відрізняються ступенем новизни та важливості, оригінальністю, корисністю, якісним рівнем.

Можна виділити два рівні творчості:

Нижчий полягає у розширенні використання існуючих знань (наприклад, книгодрукування, коли вже відомий спосіб розмноження малюнків використали для розмноження текстів).

Вищий – створення зовсім нової, що не має аналогів, революційної ідеї (наприклад, теорія відносності Ейнштейна).

В нашій країні рішеннями в галузі науково-технічної творчості в залежності від їх форми та рівня визнаються: відкриття, винахід, раціоналізаторська пропозиція.

Відкриття – це встановлення невідомих раніше об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які вносять корінні зміни в рівень пізнання.

Винахід – нове і таке, що має суттєві відмінності технічне вирішення задачі в будь-якій галузі, яке дає корисний ефект. Об’єктом винаходу можуть бути новий пристрій, спосіб або речовина, а також використання відомих раніше пристроїв, способів  або речовин за новим призначенням.

Раціоналізаторська пропозиція – це технічне рішення, що є новим і корисним для підприємства або організації, в якій воно зареєстроване, і яке передбачає зміну: технології; конструкції; складу матеріалів.

З визначень зрозуміло, що основною ознакою відмінностей одного рівня (форми) творчості від іншого є ступінь новизни одержаного рішення.

Залежно від рівня новизни форми творчості можна розділити на декілька груп рішень:

– засновані на якісно нових принципах або процесах, що ведуть до корінних перетворень і якісних змін в розвитку науки та техніки;

– пов’язані з втіленням одного й того ж принципу, техпроцесу або їх комбінацій в різних системах і, які призводять до глибоких перетворень техніки внутрішньогалузевого характеру;

– такі, що полягають в якісних конструкторсько-технологічних змінах всередині однієї системи, яка може використовується в різних умовах і з різною метою;

– такі, що призводять до конструкторсько-технологічних змін і визначають ступінь досконалості технічного об’єкта в еволюційній формі його розвитку;

– засновані на використанні в нових умовах вже відомого об’єкта з одержанням іншого ефекту.

Перші три рівні новизни відносяться до винаходів, інші – до удосконалень і раціоналізаторської діяльності.

Винахідницькі задачі умовно розділяють на 5 рівнів, а творчий процес їх рішення на декілька стадій (вибір задачі, вибір пошукової концепції, збір інформації, пошук ідеї вирішення, розвиток ідеї в конструкцію, впровадження). Кожна така стадія може бути пройдена на будь-якому з п’яти рівнів.

Для 1 рівня можна вважати характерним використання готового об’єкта майже без вибору, наприклад, запропоновано захисний ковпак до балонів для стиснених і зріджених газів, з метою економії метала, виконувати з пластмаси і забезпечувати ребрами жорсткості. В рішенні використана готова пошукова концепція.

Для 2 рівня характерний вибір одного об’єкта з декількох, наприклад, для відділення феромагнітних часток з поверхні постійного магніту запропоноване, як очисний матеріал, використовувати матеріал з високою грузькістю, наприклад, пластилін.

Для 3 – часткова зміна вибраного об’єкта, наприклад, з метою зменшення зносу поверхні гвинтової пари “гвинт–гайка” усунене тертя. Гвинт і гайку розташували з постійним зазором, в їх різь уклали обмотки, що створюють електромагнітне поле, яке забезпечує поступальний рух гайки відносно гвинта. Об’єкт значно змінений в порівнянні з прототипом.

Для 4 – створення нового об’єкта або повна зміна початкового, наприклад, для контролю зносу двигуна запропоновано додавати в масло люмінофори і за зміною свічення масла (мілкі частки металу його гасять) безперервно контролювати концентрацію часток метала. Раніше періодично відбирали проби для визначення вмісту часток метала. Отже, початковий спосіб повністю змінений і використаний маловідомий фізичний ефект.

Для 5 – створення нового комплексу об’єктів, наприклад, запропонований спосіб утворення високих і надвисоких тисків шляхом імпульсного електричного розряду всередині об’єму будь-якої рідини. Отже, відкрите нове явище (ефект) – електрогідравлічний удар.

Якщо порівняти винахідницькі задачі різних рівнів за стадіями творчого процесу, можна уявити наскільки відрізняється їх складність.

Так, наприклад, перелік стадій задач 1 рівня такий: використані готова задача, готова пошукова концепція, відомі дані, готове рішення, готова конструкція і впроваджена готова конструкція.

Для стадій 5 рівня: вибір задачі полягає в тому, що знайдена нова проблема; вибір пошукової концепції – в тому, що знайдений новий метод; на стадії збору інформації одержані нові дані, які відносяться до проблеми; на стадії пошуку ідеї рішення знайдено новий принцип; на стадії розвитку ідеї в конструкцію створені нові конструктивні принципи; а на стадії впровадження змінена вся система, в яку увійшла нова конструкція.

Всю історію технічної творчості винахідники йшли старим та малопродуктивним шляхом спроб і помилок, перебираючи часто безсистемно велику кількість варіантів, щоб знайти потрібне рішення. Чим складнішою була задача, тим більше можливих варіантів її вирішення і тим більше спроб потрібно було здійснити. Кількісне порівняння спроб і одержаних результатів для задач різних рівнів за аналізом Альтшуллєра можна виразити такими цифрами (табл.):

2014-12-04_181701

Аналіз наведених даних показує, що близько 77% зареєстрованих винаходів – це нові конструкції і удосконалення, для яких досить знань і навичок, які повинен мати кожен сучасний інженер. Рішення 3-5 рівнів, які саме забезпечують якісні зміни техніки складають менше четвертини загальної кількості. Великих винаходів революційного характеру в історії техніки всього близько 200, що, відповідно, пов’язане зі значною трудомісткістю задач цього рівня де “ціна” може складати сотні тисяч спроб.

Низька продуктивність творчої праці – основний недолік методу спроб і помилок. Складна задача часто вирішується завдяки дії так званого “естафетного механізму”, коли завдяки спробам багатьох перетворюється в більш просту до того часу, поки хтось тим же методом спроб і помилок робить останній ривок і вирішує її.

Задачі різних рівнів якісно відмінні. На 1 рівні рішення шукають в межах вузької спеціалізації, на 2 – в одній галузі техніки, на 3 – в інших галузях,  на 4 – не в техніці, а в науці з використанням фізичних і хімічних ефектів і явищ, найбільш складні задачі 5 рівня можуть бути вирішені лише на основі нових знань після того як зроблене відкриття.

Сучасність потребує вирішення технічних задач в стислі терміни. Цьому може сприяти методика технічної творчості, яка дозволяє звузити пошукове поле і перетворювати за допомогою евристичних прийомів і методів складну задачу в просту. При цьому кінцевий результат – може оцінюватися як рішення більш високого рівня, а сам процес фактично проходить на більш низькому рівні з використанням майже стандартних формул.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.