Сіткове планування й керування

Сіткове планування й керування (СПК) являє собою комплекс розрахункових методів, організаційних заходів і контрольних прийомів, що призначені для планування й керування ходом робіт. Сітковий графік – це графічне зображення комплексу робіт, що показує їх логічну часову й технологічну послідовність і взаємозв’язок.

Використання сіткових графіків на ремонтних роботах у хімічній промисловості показало можливість скорочення строків ремонту на 20…30%. Приблизно 20% об’єму ремонтних робіт виконується за сітковими графіками. При цьому СПК використовується при ремонті найбільш крупних установок.

Математичною основою СПК є теорія графів. Граф – це множина елементів двох видів – вершин і ребер; дві вершини з’єднуються ребром і кожне ребро, що має напрямок від однієї вершини до іншої називається шляхом. Таким чином, при сітковому плануванні математична залежність явища (подій) від визначальних параметрів (робіт) виражається не у вигляді математичного співвідношення, а у вигляді геометричної фігури – графа.

У сітковий графік включаються поставки матеріалів, оформлення заявок і замовлень. Занадто деталізована робота в сітковому графіку призводить у процесі оперативного управління до надмірного контролю. Надмірне укрупнення робіт знижує ефективність системи СПК.

Метод СПК передбачає два етапи:

1) розроблення й оптимізація сіткового графіка;

2) оперативне управління.

Графік СПК є лінійним. У ньому перераховується обладнання, зазначаються строки його ремонту й затрати часу й засобів на ремонт. Роботи у такому лінійно-календарному плані показуються окремо одна від іншої без урахування взаємозв’язку. У ремонті крупних технологічних установок беруть участь різні організації-виконавці робіт. Одні з цих організацій готують фронт робіт для інших. Така взаємозалежність різних видів робіт призводить до того, що в багатьох випадках час ремонту перевищує його заплановану тривалість. На відміну від лінійного, сіткове планування дозволяє скоротити простої установок при ремонті, завчасно планувати послідовність робіт, слідкувати за виконанням кожної роботи зокрема, виявляти й усувати затримки, що з’являються в ході ремонту, виявляти додаткові резерви економії часу.

Для розроблення сіткового графіка на підприємстві в складі РМЦ або спеціалізованого ремтресту створюється група сіткового планування й управління. Основою для розроблення сіткового графіка слугує дефектна відомість.

sitka

Розробники групи СПК по дефектній відомості у відповідності з діючими нормами трудозатрат, а також з експертними оцінками начальників і механіків установок складають перший варіант сіткового графіка. Проект сіткового графіка розглядається керівником групи СПК, керівником ремонту й керівником установки. Після цього розроблюється кінцевий варіант сіткового графіка, який затверджується головним механіком підприємства, розмножується й розсилається відповідальним виконавцям робіт.

Для розроблення сіткового графіка використовується ряд умовних позначень і понять. Графік складається з кружків (або квадратів) і ліній, що їх з’єднує. Кружок позначає кінцевий результат робіт, або подію – факт закінчення однієї або декількох робіт. Лінія зі стрілкою позначає роботу – виробничий робочий процес, що вимагає затрат часу й ресурсів. Будь-яка така лінія з’єднує дві події – безпосередню попередній даній роботі (початкова порція) і наступну за нею (кінцева подія). Всі події позначаються цифрами. Номери подіям привласнюються такі, щоб номер попередньої події був меншим номера наступного. Робота позначається двома цифрами – номерами попередньої і наступної подій. Застосовується також позначення робіт латинськими буквами (а, в, с,…). Найменування роботи може бути написане безпосередньо над стрілкою.

Роботи мають різний характер, тому відповідні їм лінії позначаються по-різному.

  1. Виробничий трудовий процес (тобто дійсна робота, що вимагає часу й праці) позначається суцільною лінією зі стрілкою.
  2. Очікування – робота, що не вимагає затрат праці, але займає час (наприклад, для застигання бетону, висихання фарби та ін.), позначається штрих-пунктирною лінією зі стрілкою.
  3. Залежність або фіктивна робота – зв’язок між подіями, що не вимагає затрат часу й ресурсів і зазначає, що можливість початку однієї роботи безпосередньо залежить від результатів інших робіт, показує точну черговість виконання робіт і позначається пунктирною лінією зі стрілкою.

Поняття фіктивної роботи дозволяє відображувати на мережнім графіку логічні зв’язки робіт.

  1. Поставки обладнання або матеріалів також відносяться до роботи.
Нет комментариев.

Добавить комментарий