Моделювання захисних комплексів

Імітування багатофакторності впливу харчових виробництв на полімерні покриття являють собою складну задачу. Для цього створений експериментальний стенд (рис. ), що дозволяє досліджувати в статичних і динамічних умовах багатофакторність впливу середовищ на конструкційні матеріали і захисні покриття.

 

2014-10-16_154619

Рисунок  – Схема експериментального стенда для комплексних досліджень полімерних покриттів  в умовах багатофакторної дії середовищ

 

Корпус 1 стенда встановлюється на робочому столі витяжної шафи з приєднанням до компресора 2 i через ротаметр 21, до газорозподільного поста 22. Корпус 1 зварної конструкції виконаний у формі циліндру (ємністю 0,119 м3 ) з листової нержавіючої сталі. Герметизація корпуса здійснюється за допомогою прокладки i кришки 12. Кришка 12 має завантажувальний oтвip 16, через який корпус заповнюється середовищами до рівня 150мм i встановлюються випробувальні зразки 17 (зі сталі Ст.3 товщиною 0,8—1,0мм, захищені полімерними покриттями, або трубчасті зразки з протекторами з різних сплавів) на підвіску 18. Підвіска має чотири плеча для закріплення зразків i може вільно обертатися по привареному до корпуса кільцю 19, зупиняючись під завантажувальним отвором при відкритій кришці 16 для зняття й установки зразків.

Привід стенда складається з електродвигуна 10, клинопасової передачі 11, з кожуха 9, редуктора 13. Через втулкову муфту 14 обертання передається на вал 15, на який насаджена маточина 27 з лопастями 25. Клинопасова передача має три ступені, що дозволяють варіювати швидкість обертання валу мішалки. Електродвигун 10 i редуктор 11 встановлюються на кришці 12. Натяг приводного пасу здійснюється переміщенням електродвигуна, спільно зi шківом, насадженим на його вал, за допомогою спеціального гвинта 7, стійки 6 i каретки 8.

Різні температури середовищ забезпечуються електронагрівачами 28. Включення і відключення електронагрівачів у межах зада­них температур здійснюється автоматично регулятором температури 4, реле МКУ-48 3 і контактним термометром 5. Температура сере­довищ контролюється також візуально за термометром 20.

Дослідження впливу кисню повітря при аерації, вільному дос­тупі його в середовище чи обмеження доступу повітря в корпус забезпечується відповідно подачею повітря компресором 2 через бар­ботер 24, або розгерметизацією корпуса 1 – зняттям кришки 16, або герметизацією корпуса 1 – установкою кришки 16.

Для дослідження впливу інгібіторів корозії чи нейтралізаторів середовищ на корозійні руйнування зразків 17, їх дозування контро­люється покажчиком рівня 29.

При дослідженні впливу азоту, діоксиду вуглецю, сірчистого й іншого газів, характерних для харчових технологій, на агресивність середовища, гази подаються через газороздатковий пост 22 при відкритті вентиля по шлангу 23 через ротаметр 21 і барботер 24. При цьому корпус 1 розгерметизовується зняттям кришки 16 і вклю­чається вентилятор витяжної шафи. Газифікація середовищ і їх на­грівання, що викликає паротворення при загерметизованому корпусі не допускається.

При заміні хімічне середовище зливається через шланг 26, нове середовище заливається через отвір при знятій кришці 16. Введення в середовище абразиву дозволяє прослідкувати вплив на зразки гідроабразиву при різних швидкостях потоків, створених мішалкою і варіато­ром швидкостей. Підвіска зразків 17 на трьох рівнях дозволяє випро­бувати їх у газовому і рідкому середовищах, а також на лінії розділу фаз. Вплив протекторного захисту на гальмування корозійних про­цесів досліджується за допомогою трубчастих зразків 17 із протек­торами з різних сплавів.

Створений експериментальний стенд дозволяє з досить висо­кою точністю досліджувати багатофакторність впливу різних середо­вищ у статичних і динамічних умовах на корозійно-ерозійні руйну­вання матеріалів і покриттів, що застосовуються у харчових вироб­ництвах. На стенді можна також моделювати комбінований антико­розійний захист і захисні комплекси технологічного і допоміжного устаткування.

Нет комментариев.

Добавить комментарий