ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Методологічні основи технічної творчості

Історію розвитку інженерної творчості можна поділити на три етапи:

  1. Пристосування людиною природних предметів і речовин для своїх потреб.
  2. Перетворення та удосконалення природних предметів і речовин.
  3. Створення таких предметів і речовин, які в природі не існують (бронзовий, залізний, атомний, інформаційний віки).

Як бачимо, розвиток пізнання характеризується розширенням кола теоретичних і практичних задач, які людина вимушена вирішувати в процесі свого існування. Це в свою чергу викликає посилення її уваги до удосконалення способів і методів науково-практичної діяльності.

Методологічну основу технічної творчості складають:

діалектика (перший рівень), як наука про найбільш загальні закони природи, суспільства й мислення;

системний підхід (другий рівень) як єдиний напрямок в розвитку сучасного наукового пізнання.

З розвитком пізнання зростає складність принципових підходів до методів дослідження. Так науковий опис за складністю і деталізацією можна скласти в таку ієрархічну послідовність:

2014-12-04_175555

Параметричний опис – це опис властивостей, ознак і відношень об’єкта, заснований на емпіричних спостереженнях. Це найбільш проста форма наукового опису і початковий рівень дослідження будь-якого об’єкта.

Морфологічний опис являє собою перехід до визначення поелементного складу, будови об’єкта та взаємозв’язку параметрів, що виявлені на попередньому рівні. Під елементом в даному випадку розуміють мінімальний компонент системи, який далі вже не можна розділити, або максимальну межу її розчленування в умовах даної дослідницької задачі, властивості та функції якого визначаються його місцем в рамках цілого.

Функціональний – перехід до визначення функціональних залежностей між параметрами (функціонально-параметричний опис), між частинами, як елементами об’єкта, (функціонально-морфологічний опис) або між параметрами та будовою об’єкта. В даному випадку функція – це взаємозв’язок, що визначає порядок включення частини в ціле.

Опис поведінки об’єкта є виявлення цілісної картини “життя” об’єкта та механізмів, що забезпечують зміну напрямів і режимів його роботи (це найскладніша форма наукового дослідження).

Основний принцип системного підходу полягає в дотриманні концепції цілісності тобто в тому, що не можна зводити складне до простого, ціле до частини, а цілісний технічний об’єкт завжди буде мати такі властивості та якості, які не притаманні його частинам.

В наведеній вище ієрархічній схемі системний підхід пов’язується з функціональним описом, або з описом поведінки, або розглядається як новий, ще більш складний “комбінований” спосіб дослідження.

Які ж методи ІТ зараз існують? Їх відомо досить багато і далі ми з деякими з них познайомимося більш детально. Але всі їх можна умовно поділити на дві групи:

  1. Евристичні методи технічної творчості, які засновані на використанні досить чітких методик і правил пошуку нових технічних рішень.
  2. Комп’ютерні методи пошукового конструювання, що засновані на використанні ЕОМ в рішенні творчих інженерних задач.

Методи першої групи почали розробляти ще з давніх часів (Сократ, Архімед); особливу увагу їм приділяли видатні вчені XVII–XVIII століть такі як: Бекон, Декарт, Лейбніц.

Починаючи з 40-х років ХХ ст. різко зросли дослідження та розробки зі створення та використання евристичних методів, методик, прийомів, принципів, правил та ін.

В наш час вже відомо більше сотні евристичних методів, методик та їх модифікацій.

Методи пошукового комп’ютерного конструювання почали розробляти та використовувати лише в 60-х роках ХХ ст., тому їх відомо в сьогоденні лише декілька десятків.

Виникає питання, чи потрібно нам вивчати всі методи?

Спеціалісти вважають, що досить більш-менш досконало освоїти 3–5 методів, а подальше підвищення ефективності діяльності інженера повинне базуватися вже на його власному досвіді та розширенні базового набору методів при вирішенні творчих задач.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.