Генетика

Генетика. Сучасний   період розвитку біотехнології, зокрема промислове  виробництво цільових продуктів за допомогою клітин живих організмів, характеризується розробкою інтенсивних технологічних процесів   на основі цілеспрямованих фундаментальних досліджень біології продуцентів антибіотиків, ферментів, амінокислот, вітамінів, фізіологічно активних речовин, розробки  та втілення екологічно чистих, безвідходних технологій та економічно оптимальних виробничих процесів. Виконання цих завдань повинно ґрунтуватися  на використанні  суперпродуцентів, створенні  організмів, що несуть у собі нову генетичну інформацію.  Розділ  біотехнології, пов’язаний з цілеспрямованим конструюванням in vitro нових комбінацій генетичного матеріалу, здатного розмножуватися у клітині і  змінювати її спадкові якості, називається генетична інженерія.    Генетична інженерія складається з двох розділів   –   генної інженерії та геномної інженерії.

genetikaГенна інженерія  вирішує   завдання конструювання організмів з  якостями і ознаками, які не  властиві особинам даного виду.  Термін “генна інженерія” був введений Е.Тейтумом в 1963 році. В результаті генно-інженерних маніпуляцій видова приналежність реципієнтних організмів не змінюється, але  вони набувають  нових якостей і ознак. Основними видами генно-інженерних маніпуляцій є синтез та виділення генів, модифікація генів, заміна промоторів та термінаторів, приєднання генів до векторних молекул, введення генів у реципієнтні клітини, їх клонування та експресія, локалізований мутагенез, вибіркова активація гена, “адресне” руйнування гена, «антисенсове» блокування гена або РНК, що він продукує. До “інструментів”, які використовуються у генно-інженерних дослідженнях, відносяться  ферменти  (рестриктази та інші нуклеази, ДНК – лігази, зворотні транскриптази та інші ДНК- та РНК-полімерази), а також вектори, адаптери, полілінкери, зонди, віруси, плазміди, транспозони  тощо. Для перенесення генів від одного організму до іншого в залежності від об’єктів використовуються такі методи як трансдукція, кон’югація, транспозиція, злиття протопластів, трансформація, мікроін’єкції, мікробомбардування та ін.

Геномна інженерія – це конструювання нових   організмів за рахунок поєднання геномів різних видів.  Методи, що використовуються в  геномній інженерії, також залежать від об’єктів досліджень. Так, для вірусів  використовується рекомбінація in vivo та in vitro, для прокаріотичних клітин – міжвидова кон’югація та злиття протопластів, для еукаріотів – злиття рослинних протопластів,  тваринних клітин, введення в клітини ізольованих метафазних хромосом, мікроін’єкції хромосом у ядра, перенесення ізольованих мітохондрій  і хлоропластів та інші. Геномна інженерія – специфічний розділ генетичної інженерії, який розглядається в розділі  дисципліни “Генетика”  “Генетика прокаріотів”, “Мутаційна мінливість” та біотехнологічних дисциплінах.

Генетична інженерія на сьогоднішній день має добре розвинений “інструментарій”, розроблену  методичну базу та сформовані напрями досліджень, результати яких застосовуються як для вирішення фундаментальних, так і прикладних завдань.  Так, методи генетичної інженерії мають вирішальне значення  при вивченні молекулярної структури геномів і генів та механізмів регуляції їх експресії. Молекулярна біологія, молекулярна генетика та генетична інженерія тісно переплітаються    при вирішенні прикладних завдань  у промисловому виробництві цільових біотехнологічних продуктів, створенні нових високопродуктивних штамів мікроорганізмів, сортів рослин та порід тварин,  розробці нових методів лікування та синтезу  перспективних фармацевтичних продуктів, екологічній біотехнології та інших галузях.

Нет комментариев.

Добавить комментарий