Автоматизована система керування ремонтною службою

Для підвищення ефективності виробництва на підприємствах упроваджуються автоматизовані системи керування підприємством (АСКП).

Автоматизована система керування ремонтною службою входить в АСКП як складова частина (підсистема). Мета автоматизованої підсистеми керування обслуговуванням і ремонтом обладнання (АПКОРО) – підвищення ефективності ремонтної служби за рахунок зменшення затрат виробництва, збільшення продуктивності праці й покращення використання виробничих фондів. Необхідною умовою упровадження АПКОРО є використання ЕОМ для рішення інженерно-технічних і планово-облікових задач.

При розробленні АПКОРО здійснюється аналіз структури ремонтної служби підприємства й нормативів на ремонт і обслуговування. Всі планові й облікові документи з обслуговування й ремонту обладнання регіструються й кодуються для полегшення обробки їх за допомогою ЕОМ. Чітко повинні бути вирішені наступні питання: розроблення плану ППР і його оптимізація, вибір дати зупинки на ремонт технологічних цехів і установок, розрахунок потреби в матеріалах і запасних частинах, нормування ремонтних робіт.

Щоб ЕОМ могла перероблювати весь комплекс інформації, що надходить, і видавати керувальні рішення, для кожної задачі розробляється алгоритм послідовності її рішення й далі складається програма рішення. Робота зі створення алгоритмів і програм здійснюється в декілька послідовних етапів. Важливим етапом є постановка задачі. Повинні бути чітко сформульовані сутність задачі й основні принципи її рішення, періодичність рішення, схема ув’язки даної задачі з іншими, графік рішення й видачі результатів. Необхідно дати характеристики вхідної й вихідної інформації, форми вхідних і вихідних документів, їх шифри, періодичність, кількість екземплярів та ін.

avtomatizasiya

Наступним відповідальним етапом є алгоритмізація задач. Алгоритм характеризується словесною і математичною формами. У першій розкривається визначена послідовність дій, у другій показані кількісні співвідношення, виражені у вигляді формул. Математичне забезпечення автоматизованої підсистеми керування обслуговуванням і ремонтом обладнання вимагає глибокого вивчення і спеціального розгляду. Основні складові частини математичного забезпечення: система програмування; бібліотека стандартних програм з обробки даних на ЕОМ; система ведення нормативної довідкової інформації; алгоритми рішення задач АПКОРО.

При розробленні АСКП, що враховує діяльність основних служб підприємства, використовується обмежене число показників. Для ремонтних же служб використовується велика кількість показників, що утруднює розробку підсистем АСКП. До цих показників відносяться планування ремонтних робіт, виробництво запчастин, облік обладнання і показників його надійності, матеріальне забезпечення ремонтів, трудове забезпечення, керування діяльністю РМЦ, робота з підрядними організаціями.

Автоматизована підсистема керування ремонтом включає комплекс взаємозв’язаних задач, кількість яких досягає декількох десятків.

Основними об’єктами керування в ремонтній службі є: графіки ремонтних робіт (ОК – «час»); об’єм ремонтних робіт у вартісному виразі (ОК – «вартість»); виготовлення, одержання, складування й видача запчастин, матеріалів, обладнання (ОК – «матеріали»); діяльність виробничих підрозділів ремонтної служби (ОК – «виробництво»); персонал ремонтної служби (ОК – «трудові ресурси»). Кожний об’єкт керування може включати декілька підсистем керування. Керування будь-яким із цих об’єктів пов’язане з керуванням іншими об’єктами великим числом зв’язків. Це визначає складність структури автоматичного керування ремонтним господарством.

Програма «Розрахунок потреби в запчастинах для визначеної групи обладнання» як довідкову базу включає повний перелік деталей із зазначенням видів їх ремонту, матеріалів, спеціальностей ремонтників і видів застосовуваного обладнання.

Програма «Облік руху запчастин на складах ВГМ» дозволяє вирішувати наступні питання: облік надходження запчастин від поставщиків; облік видачі запчастин споживачам; облік наявності запчастин на складах.

До числа інженерних програм відноситься програма «Облік відмов обладнання». Для неї збирається наступна інформація: стан на кожний день (робота, ремонт, резерв); трудові й вартісні затрати на ремонт. Вхідна інформація знаходиться в двох документах: «карточці відмови», що заповнюється при зупинці апарата, і «карточці усунення відмови», що заповнюється після усунення відмови. В останній закодовані в деревовидній структурі складальні одиниці і деталі апарата та їх несправності. Для зазначення конкретної несправності достатньо тільки підкреслити відповідний шифр.

Нет комментариев.

Добавить комментарий